Retur og reklamasjon

Skader ved mottatt vare:

  • Ved mottatt vare er det viktig at varen sjekkes nøye for synlige og skjulte skader som kan ha forekommet under transporten.
  • Skjulte skader kan være tilfelle selv om emballasjen er hel, og er varen synlig skadet skal det straks gis beskjed til kundeservice@trondheimlys.no.
  • Alle skader i forbindelse med transport skal meldes senest 7 virkedager fra sendingsdato.
  • Senere beskjed enn dette vil normalt bli avvist av transportselskapene etter praksis av Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser.

Reklamasjon:

Kunden plikter å undersøke om feilen skyldes forhold på sin side, før en evt. reklamasjon sendes til Trondheim Lys AS. Retten til reklamasjon bortfaller dersom Trondheim Lys AS ikke får melding innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget eller burde vært oppdaget. Lovens minimumsfrist gjelder. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Trondheim Lys AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Trondheim Lys AS, slik at Trondheim Lys AS kan iverksette tiltak for hjelp.

Av bevismessige hensyn forutsetter Trondheim Lys AS at reklamasjon alltid rettes skriftlig via e-post, evt pr. brev. Det bør fremgå av meldingen hvilke mangler/ feil kjøper ønsker å belyse. Ved reklamasjoner etter Forbrukerkjøpsloven som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder frakt. Ved reklamasjon fra annet enn en forbruker plikter kunden å følge Trondheim Lys AS sine generelle returrutiner og -betingelser. Trondheim Lys AS sine forpliktelser overfor kunde begrenses da til å overholde eller videreføre garantilovnaden som følger med hver vare og er opplyst på forhånd. Eventuelle utgifter til frakt og andre utgifter i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden når kunden ikke er en forbruker.

Dersom kunde velger å iverksette tiltak på eget initiativ for å utbedre mangelen uten å ha godkjenning av Trondheim Lys AS, kan ikke Trondheim Lys AS lastes for ekstra kostnader forbundet med dette og garantien faller bort.

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, gjelder bestemmelser i Forbrukerkjøpsloven. Dette forutsetter at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

Trondheim Lys AS er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler.

Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Trondheim Lys AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Retur-/Angrerett:

Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 60 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 60 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. All emballasje skal foreligge ved retur.

Trondheim Lys AS er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 60 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Trondheim Lys AS har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Ved Retur:

Retur skal alltid være avtalt på forhånd og alle pakker som sendes i retur Trondheim Lys AS skal sendes med sporingsnummer.

Husk å merke forsendelsen med navn og ordrenummer.

Sendes til:

Trondheim Lys AS
Magnus Lagabøters vei 8,
7047 Trondheim